சாலை வழி

Home >  Reach By Road

திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புளியம்பட்டி

நேரம் பேருந்து பெயர் சேரும் இடம்
காலை 06.30 செப்பரை கடம்பூர்
காலை 06.00 பாப்புலர் தூத்துக்குடி
காலை 09.00 ரமேஸ் கடம்பூர்
காலை 10.30 செப்பரை தூத்துக்குடி
காலை 11.45 எம்.கே.எம் குறுக்குச்சாலை
மதியம் 01.45 பாப்புலர் தூத்துக்குடி
மதியர் 02.15 ரமேஸ் கடம்பூர்
மதியம் 02.45 செப்பரை தூத்துக்குடி
மாலை 04.30 எம்.கே.எம் குறுக்குச்சாலை
இரவு 08.30 செப்பரை தூத்துக்குடி
இரவு 09.00 ரமேஸ் கடம்பூர்

 

திருநெல்வேலி பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புளியம்பட்டி

நேரம் பேருந்து பெயர் சேரும் இடம்
காலை 05.30 9. F சிங்கத்தாக்குறிச்சி
காலை 06.30 9. C மருதன்வாழ்வு
காலை 07.30 9. F அக்கநாயக்கன்பட்டி
காலை 09.30 9. C கொடியன்குளம்
காலை 12.00 9. F அக்கநாயக்கன்பட்டி
மதியம் 02.30 9. C கொல்லங்கிணறு
மதியம் 03.30 9. F சிங்கத்தாக்குறிச்சி
மதியம் 04.30 9. C அக்கநாயக்கன்பட்டி
மாலை 06.00 9. F கொடியன்குளம்
மதியம் 07.30 9. C அக்கநாயக்கன்பட்டி

 

திருநெல்வேலி பாளை சந்தையிலிருந்து புளியம்பட்டி

நேரம் பேருந்து பெயர் சேரும் இடம்
காலை 09.00 12. D தளவாரம்
மதியம் 12.00 12. D கல்லத்திக்கிணறு
மாலை 06.00 12. D கல்லத்திக்கிணறு

 

புளியம்பட்டியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு
(வழி: சீவலப்பேரி, மாவுமில், தாழையூத்து)

நேரம் பேருந்து பெயர் சேரும் இடம்
காலை 06.30 9. F திருநெல்வேலி
காலை 07.00 ரமேஸ் திருநெல்வேலி
காலை 07.45 9. D திருநெல்வேலி
காலை 08.30 செப்பரை திருநெல்வேலி
காலை 09.00 எம்.கே.எம் திருநெல்வேலி
காலை 09.15 9. F திருநெல்வேலி
காலை 10.30 9. C திருநெல்வேலி
காலை 11.45 பாப்புலர் திருநெல்வேலி
மதியம் 01.00 ரமேஸ் திருநெல்வேலி
மதியம் 01.30 செப்பரை திருநெல்வேலி
மதியம் 02.00 9. C திருநெல்வேலி
மாலை 03.00 எம்.கே.எம் திருநெல்வேலி
மாலை 03.15 9. F திருநெல்வேலி
மாலை 04.15 செப்பரை திருநெல்வேலி
மாலை 04.30 9. C திருநெல்வேலி
மாலை 05.45 ரமேஸ் திருநெல்வேலி
மாலை 06.30 9. F திருநெல்வேலி
இரவு 07.00 பாப்புலர் திருநெல்வேலி
இரவு 07.45 9. C திருநெல்வேலி
இரவு 08.45 செப்பரை திருநெல்வேலி
இரவு 07.00 9. F திருநெல்வேலி
     

 

புளியம்பட்டியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு
(வழி: பாளை சந்தை)

நேரம் பேருந்து பெயர் சேரும் இடம்
காலை 07.00 12. D திருநெல்வேலி
மதியம் 12.00 12. D திருநெல்வேலி
மாலை 05.30 12. D திருநெல்வேலி

 

புளியம்பட்டியிலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு

நேரம் பேருந்து பெயர் வழி
காலை 07.00 பாப்புலர் ஓட்டப்பிடாரம், குறுக்குச்சாலை
காலை 07.45 செப்பரை ஒட்டநத்தம், புதியம்புத்தூர்
காலை 08.00 202 K.T.C. தெய்வச்செயல் புரம்
காலை 11.30 செப்பரை ஒட்டநத்தம், ஓட்டப்பிடாரம், குறுக்குச்சாலை
மதியம் 01.00 எம்.மே.எம் குறுக்குச்சாலை, புதூர்
மதியம் 03.00 பாப்புலர் தூத்துக்குடி
மாலை 04.00 செப்பரை ஒட்டநத்தம், ஓட்டப்பிடாரம், குறுக்குச்சாலை
மாலை 05.45 202 K.T.C. தெய்வச்செயல் புரம்
மாலை 06.00 எம்.மே.எம் குறுக்குச்சாலை, புதூர்
இரவு 09.30 செப்பரை ஒட்டநத்தம், ஓட்டப்பிடாரம், குறுக்குச்சாலை

 

பேருந்து கால அட்டவணை

நேரம் செல்லும் இடம்
காலை 04.30 கோவில்பட்டியிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு
காலை 09.00 கோவில்பட்டியிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு
மதியம் 01.00 கோவில்பட்டியிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு
மாலை 05.30 கோவில்பட்டியிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு
காலை 06.15 புளியம்பட்டியிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு
காலை 10.45 புளியம்பட்டியிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு
மாலை 02.45 புளியம்பட்டியிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு
மாலை 07.15 புளியம்பட்டியிலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு
காலை 10.00 புளியம்பட்டியிலிருந்து கயத்தாருக்கு (கடம்பூர் வரை)
மாலை 03.30 புளியம்பட்டியிலிருந்து கயத்தாருக்கு (கடம்பூர் வரை)
மாலை 10.30 புளியம்பட்டியிலிருந்து கயத்தாருக்கு (கடம்பூர் வரை)
காலை 06.00 கயத்தாரிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு (கடம்பூரிலிருந்து)
மாலை 05.00 கயத்தாரிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு (கடம்பூரிலிருந்து)
மாலை 10.00 கயத்தாரிலிருந்து புளியம்பட்டிக்கு (கடம்பூரிலிருந்து)